شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (1)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 200

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن فاضلابی 250

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 315 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (2)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 315

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 315 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 315 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 400 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (1)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 400

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 400 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 400 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 500 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن فاضلابی 500

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 500 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 500 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 600 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (3)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 600

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 600 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 600 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 700 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (4)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 700

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 700 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 700 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 800 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (5)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 800

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 800 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 800 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 900 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (6)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 900

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 900 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 900 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 1000 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (7)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 1000

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 1000 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 1000 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …