شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن دوجداره 1400 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (19)
لوله پلی اتیلن دوجداره 1400

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن دوجداره 1500 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (13)
لوله پلی اتیلن دوجداره 1500

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن دوجداره 1600 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (17)
لوله پلی اتیلن دوجداره 1600

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن دوجداره 1800 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (12)
لوله پلی اتیلن دوجداره 1800

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن دوجداره 2000 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (1)
لوله پلی اتیلن دوجداره 2000

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن دوجداره 2200 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (9)
لوله پلی اتیلن دوجداره 2200

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن دوجداره 2400 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (3)
لوله پلی اتیلن دوجداره 2400

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 160 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن فاضلابی 160

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 160 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 160 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (1)
لوله پلی اتیلن فاضلابی 200

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 200 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …

لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن فاضلابی 250

لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضلابی امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل آب و فاضلاب صنعتی و شهری و جمع آوری آب های سطحی و آبیاری و زهکشی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد. لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر 16 کیلونیوتن لوله پلی اتیلن فاضلابی 250 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن لوله پلی …