شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

قیمت لوله کاروگیت 800 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 800 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 800 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 800 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 1000 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 1000 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1000 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1000 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 1200 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 1200 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1200 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1200 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 1400 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 1400 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1400 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1400 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 1600 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 1600 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1600 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1600 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 1800 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 1800 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1800 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 1800 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 2000 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 2000 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 2000 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 2000 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله کاروگیت 2400 میلیمتر

لوله های کاروگیت فاضلابی امروزه در پروژه های عمرانی از قبیل انتقال آب و فاضلاب و جمع آوری آب های سطحی و شبکه های زهکشی و آبیاری و… دارد قیمت لوله کاروگیت 2400 میلیمتر 16 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 2400 میلیمتر 31.5 کیلونیوتن قیمت لوله کاروگیت 2400 میلیمتر 64 کیلونیوتن iran pipe group corrugated hdpe …

قیمت لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 710 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …