شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

قیمت لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 180 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 140 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …

قیمت لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر

لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر آبرسانی لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 6 اتمسفر لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 10 اتمسفر لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر 16 اتمسفر iran pipe group hdpe pipe fittings polyethylene pipe & fittings در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در انواع پروژه های کشاورزی و آب و فاضلاب و تصفیه …