شماره تماس : 02155980928

02155980332

لوله پلی اتیلن 2 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 2 اینچ

لوله پلی اتیلن 2 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 2 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 2 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 2 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 2 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 2 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن 3 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 3 اینچ

لوله پلی اتیلن 3 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 3 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 3 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 3 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 3 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 3 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن 4 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 4 اینچ

لوله پلی اتیلن 4 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 4 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 4 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 4 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 4 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 4 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن 5 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 5 اینچ

لوله پلی اتیلن 5 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 5 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 5 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 5 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 5 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 5 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن 6 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 6 اینچ

لوله پلی اتیلن 6 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 6 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 6 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 6 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 6 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 6 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن 8 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 8 اینچ

لوله پلی اتیلن 8 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 8 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 8 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 8 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 8 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 8 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن 10 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 10 اینچ

لوله پلی اتیلن 10 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 10 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 10 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 10 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 10 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 10 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن 12 اینچ گروه صنعتی ایران پایپ
لوله پلی اتیلن 12 اینچ

لوله پلی اتیلن 12 اینچ آبرسانی لوله پلی اتیلن 12 اینچ فاضلابی لوله پلی اتیلن 12 اینچ 4 بار لوله پلی اتیلن 12 اینچ 6 بار لوله پلی اتیلن 12 اینچ 10 بار لوله پلی اتیلن 12 اینچ 16 بار در چند سال گذشته در صنعت آبرسانی در پروژه های صنعتی و کشاورزی و آب …

لوله پلی اتیلن دوجداره 160 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (5)
لوله پلی اتیلن دوجداره 160

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …

لوله پلی اتیلن دوجداره 200 میلیمتر گروه صنعتی ایران پایپ (6)
لوله پلی اتیلن دوجداره 200

لوله های پلی اتیلن دوجداره معمولا به صورت کوپلر سرخود یا جوش لب به لب تولید میگردد که در سایزهای 110 الی 1200 به صورت کوپلرسرخود و در سایزهای 1400 الی 2400 میلیمتر به صورت جوش لب به لب تولید میگردد. این نوع لوله های دوجداره امروزه در بسیاری از پروژه های عمرانی از قبیل …